کارگاه آمار کاربردی و محاسبات

1395/10/19

کارگاه آمار کاربردی و محاسبات (خوشه بندی)
از تاریخ 13-9 بهمن ماه سال جاری توسط گروه آمار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر برگزار می‌شود.
اطلاعات ببشتر :
http://math-cs.aut.ac.ir/datascience/