تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1395/10/18

کتاب " مدل سازی کیفیت آب در رودخانه ها و بسترهای آبی " ترجمه آقایان دکتر تقی عبادی، مهندس امیر حسین محمدی و مهندس آرش علی اصغر توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. هدف اصلی این کتاب، تشریح روش های محاسباتی قابل استفاده در مسائل پیچیده مدل سازی کیفیت آب در رودخانه ها و بسترهای آبی است. این کتاب به طور کامل، مطالب هیدرولیک محاسباتی کانال های باز و موضوعات کیفیت آب را پوشش داده و رویه هایی که در اهداف شبیه سازی سیستم های آبی، بنیادی بوده و به سادگی قابل کاربرد هستند، تشریح می نماید و لذا نتایج کاربردی مناسبی به دست خواهد آمد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر