ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ اعضای شورای دانشگاه ﺍﺯ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ

1395/10/13

رئیس و اعضای شورای دانشگاه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ هرمزگان ﺍﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : دکترسید احمد معتمدی و هیات همراه در بدو ورود به بزرگترین بندر تجاری ایران مورد استقبال مقامات ارشد این بندر قرار گرفت.
"اله مراد عفیفی پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان طی اظهاراتی به بیان اهمیت و جایگاه استان هرمزگان به عنوان مهم ترین استان ساحلی کشور و بندر شهید رجایی در صنعت حمل و نقل دریایی پرداخت.
عفیفی پور همچنین ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ اساتید دانشگاه امیرکبیر ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪﺭ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ، ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ و همچنین افزایش سهم ایران در صنعت بانکرینگ، نحوه گزینش نیروهای متخصص و دانش آموختگان دانشگاهی ﻭ مواردی دیگر ﭘﺎﺳﺦ گفت.
در بخش دیگری از این دیدار، زمینه ها و نحوه همکاری دانشگاه امیرکبیر با مجتمع بندری شهید رجایی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء سطح دانش کارکنان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ، مهمانان ضمن بازدید از بخش های مختلف ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻃﻼﯾﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ، از نزدیک ﺑﺎ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻨﺪﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ایران ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
گفتنی است، ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻝ ﻫﺎﯼ ۱ ﻭ ۲ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﯼ، ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﮐﺎﺭﮔﻮ ‏(ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﯽ‏) و ﺑﻨﺪﺭ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .
لازم به ذکر است، ﺑﻨﺪﺭﺷﻬﯿﺪ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎ برخورداری از ۱۸ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻨﺘﺮﯼ ﮐﺮﯾﻦ ‏( ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻏﻮﻝ ﭘﯿﮑﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﯼ ‏) ﻭ ۴۰ ﭘﺴﺖ ﺍﺳﮑﻠﻪ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .