تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/03/30

کتاب "سنجش از دور" ترجمه آقایان دکتر حسین حسنی و مهندس یوسف بهرامی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب ابتدا مبانی و اصول سنجش از دور سپس چگونگی اخذ داده‌های ماهواره‌ای و نحوه پردازش آنها و در بخش انتهایی کاربردهای آن به تفکیک در دو بخش زمینی شامل منابع آب، کاربری زمین، مورفولوژی، کشاورزی، باستان شناسی و اقیانوس شناسی و در بخش بعدی کاربردهای جوی، هواشناسی و سیاره‌ای و در انتها ضمن اشاره به آینده سنجش از دور توافقات و سیاستهای بین المللی بحث شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر