بازدید از خوا‌بگاه‌‌ها / خوابگاه شهید گلشن

1395/10/11

به منظور ارزیابی وضعیت خوابگاه دانشجویی شهید گلشن دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تعدادی از معاونان و اعضای هیات علمی دانشگاه از این خوابگاه بازدید به عمل آوردند.
به گزارش امیرکبیر: بر اساس تاکیدات شورای دانشگاه رییس دانشکده مکانیک به همراه تعدادی از معاونین و اعضای هیات علمی از خوابگاه دانشجویی شهید گلشن دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند.
در این بازدید، گزارشی از وضعیت فعلی سکونت و همچنین نیازهای موجود توسط دانشجویان و مسئولین خوابگاه ارائه شد.
بر اساس نیازهای این خوابگاه با کمک خیرین تعداد 40 دستگاه یخچال جهت تجهیز اتاق‌های این خوابگاه اهدا شد.