تقدیر از اداره رفاه دانشجویی دانشگاه

1395/10/11

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، بر اساس ارزیابی عملکرد ادارات رفاه دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسرکشور، اداره رفاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر را به عنوان یکی از پنج مرکز آموزش عالی برتر انتخاب و تقدیر کرد.