آشنایی با مدیریت فناوری و توسعه نوآوری

1397/02/30

جلسه آشنایی دانشجویان دانشکده های مهندسی برق و هوافضا با مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : این جلسه با حضور و سخنرانی دکتر خالقی معاون مرکز با هدف معرفی فعالیت ها و حمایت های این مجموعه و ایجاد انگیزه در جهت تبدیل ایده به محصول برگزار شد.

گفتنی است ، این جلسات در تاریخ های ۱۸ و ۲۵ اردیبهشت در دانشکده های مهندسی هوافضا و برق برگزار شد.