امضای تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد

1397/02/26

به منظور گسترش همکاری های علمی، فنی و پژوهشی در زمینه تدوین استانداردهای مورد نیاز، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : تفاهم نامه همکاری بین سازمان ملی استاندارد ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر امضا شد.
تفاهم نامه همکاری، در چهار ماده و 45 بند و یک تبصره با اعتبار 3 سال به امضای دکتر سید احمد معتمدی، رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد ایران رسید.
استفاده بهینه از توانایی های علمی، فنی و پژوهشی در زمینه تهیه پیش نویس استانداردهای ملی و بین المللی، مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، انجام طرح های مشترک تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهش محور، برگزاری و مشارکت در دوره های آموزشی مشترک ملی و بین المللی از موضوعات اصلی این تفاهم نامه است.