پرتال جامع کارآموزی، کارورزی و کاریابی

1397/02/25

پرتال جامع کارآموزی، کارورزی و کاریابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط اداره کل ارتباط با صنعت به آدرس های ذیل ایجاد شد :
HTTP://KARAWAY.AUT.AC.IR
ونیز سامانه همصدا به آدرس:
HTTP://HAMSEDA.AUT.AC.IR