کسب رتبه اول در ثبت اختراعات بین المللی

1397/02/15

مدیرکل ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه رتبه نخست را در زمینه ثبت اختراعات خارجی در کشور کسب کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مالک نادری گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی دو سال گذشته در حوزه ثبت اختراعات خارجی در میان دانشگاه های کشور رتبه نخست را کسب کرده است.
وی افزود: این رتبه بندی از سوی کانون پتنت ایران وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است.
مدیرکل ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: بیش از 31.5 درصد اختراعات خارجی ثبت شده در کانون پتنت ایران مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.
نادری اظهار داشت: همچنین دانشگاه صنعتی امیرکبیر در میان دانشگاه های کشور رتبه نخست برای دانشگاه نوآور را کسب کرده است.
وی عنوان کرد: براساس این رتبه بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست و دیگر دانشگاه های در سطح B قرار گرفته اند.
مدیرکل ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: کسب رتبه های دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ثبت پتنت خارجی و نوآوری به دلیل برنامه ریزی ها و تلاش های صورت گرفته در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه است.
نادری گفت: برنامه داریم در این دانشگاه از مقاله به سمت ثبت پتنت و اختراعات خارجی حرکت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: شاخص اندازه گیری دانش، مقاله و شاخص اندازه گیری فناوری پتنت است.