تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1395/10/8

کتاب " ژئو شیمی سطحی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی " تدوین آقای دکتر احمد رضا ربانی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. هدف علم ژئوشیمی سطحی جستجو برای پیدا کردن تراوش های نفت و گاز و اثرات آن ها در افق های سطحی به منظور اکتشاف منابع هیدروکربنی است. هدف این کتاب معرفی متدهای مختلف ژئوشیمیایی سطحی در اکتشاف منابع هیدروکربنی است. استفاده از علم ژئو شیمی سطحی قبل از بکاربردن سایر روش های پرهزینه اکتشافی می تواند سبب کاهش هزینه های اکتشافی و هم چنین کاهش ریسک دراکتشاف منابع هیدروکربنی گردد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر