میزبانِ نمایندگان آژانس دانشگاهی AUF فرانسه

1397/02/8

مديريت همکاری‌های علمي بین‌المللی دانشگاه صنعتي اميركبير ميزبان نمايندگان آژانس دانشگاهی فرانكوفوني AUF از كشور فرانسه بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: دانشگاه صنعتي اميركبير در سال جديد به عضويت اين آژانس درآمده و اين ملاقات به‌منظور تبادل‌نظر در خصوص اجراي برنامه‌های علمیاتی با اين آژانس صورت گرفت.
در اين نشست امكان برگزاري كارگاه تخصصي همتايابي و ايجاد ارتباط بين اعضاي دانشگاه‌های ايراني و فرانسوي عضو اين آژانس به سرپرستي دانشگاه صنعتي اميركبير بررسي گرديد.
همچنين از سوي AUF تمايل ايجاد زمينه و ارتباطات مؤثر براي مشاركت دانشگاه صنعتي اميركبير در پروژه‌های اتحاديه اروپا ازجمله Erasmus+ و H2020 مطرح گرديد.
درنهایت پيشنهاد شد تا با استفاده از پتانسيل هاي موجود دانشگاه صنعتي اميركبير با مركزيت برج فناوري دانشگاه به‌عنوان همكار پروژه‌های صنعتي پژوهشي فعاليت كنند.
گفتنی است دردسامبر 2017 درخواست عضویت دانشگاه‌های امیرکبیر، صنعتی شریف، الزهراو اصفهان توسط شورای اداری آژانس دانشگاهی فرانکوفونی به تصویب رسید.
با پیوستن این دانشگاه‌ها به آژانس، دانشجویان، اساتید و محققین دانشگاه‌های نامبرده، از این پس، از برنامه‌های آژانس دانشگاهی فرانکوفونی، به ویژه کمک هزینه‌های جابه جایی‌، بهره خواهند برد.
ایران در میان کشورهای خاور میانه، از نظر تعداد اعضا، پس از لبنان و مصر در جایگاه سوم قرار دارد.