تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1395/10/5

کتاب " پیش بینی سری های زمانی از مقدماتی تا پیشرفته به همراه برنامه های کاربردی در R " تالیف خانم دکتر مینا امین غفاری توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. کتاب حاضر با تاکید بر کاربرد سری های زمانی بر اساس قوی ترین نرم افزار آماری موجود یعنی R به رشته تحریر در آمده است.
هفت فصل اول کتاب بر اساس رئوس مطالب درس سرهای زمانی1 تهیه شده و در پایان هر فصل دو مجموعه تمرین برای درک بیشتر مفاهیم درسی بیان شده است. هدف از این کتاب، علاوه بر آشنایی با سری های زمانی و دستورات مربوطه درنرم افزار، R آشنایی با مباحث پیشرفته و به روز سر های زمانی است .
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر