رویداد ایده بازار تخصصی غذا

1395/09/30

اطلاعات بیشتر و همچنین انیمیشین «دیرین دیرین» ویژه برگزاری «نخستین ایده بازار غذا» 15 اسفند در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در سایت ذیل:
http://ideasbazaar.ir/