اختصاص بودجه برای گرنت دانشجویی

1395/09/28

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در سال جاری 3 میلیارد تومان بودجه برای گرنت به دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر اختصاص داده شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر احمد معتمدی در مراسم تجلیل از برگزیدگان المپیادهای علمی و دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اعطا گرنت دانشجویی بر عهده اساتید است و با معرفی اساتید این گرنت به دانشجویان ارائه خواهد شد.
وی افزود: باید در دانشگاه ها برنامه ریزی صورت گیرد تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دوره دکتری از نظر مالی تامین باشند تا این افراد بتوانند بر روی فعالیت های پژوهشی و علمی خود تمرکز کنند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه نظام آموزشی کشور قدیمی و کهنه است، تاکید کرد: با وجود یک نظام قدیمی نمی توان گام های بزرگ برداشت.
معتمدی اظهار داشت: درحال حاضر نظام آموزشی جدید در دنیا حاکم است که این نظام متشکل از نوگرایی، تحول گرایی و فعالیت های تیمی است.
وی گفت: در نظام جدید آموزشی دانشجو بیشتر به سمت تفکر سوق داده می شود.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه دانشگاه های جهان به سمت دانشگاه های نسل سوم در حرکت هستند، افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز برای ورود به دانشگاه نسل سوم برنامه ریزی کرده و از سال گذشته با جدیت در این مسیر قدم برداشته است.
معتمدی تاکید کرد: از دیگر برنامه های این دانشگاه توسعه فعالیت های بین المللی است که این روند به صورت جدی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب اجرای برنامه های تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های مشترک و اجرای پژوهش های مشترک پیگیری می شود.
وی اظهار داشت: در این دانشگاه برگزاری چند دوره مشترک آموزشی با دانشگاه های برتر جهان برنامه ریزی شده و درحال اجرا است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه بیشتر فعالیت های علمی و آموزشی بین المللی خود را با دانشگاه های معتبر و برتر جهان اجرایی می کند.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبرداد:

بازنگری فرآیندهای آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: درحال بازنگری فرآیندهای آموزشی دانشگاه هستیم تا این روند الکترونیکی شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سروش در مراسم تجلیل از برگزیدگان المپیادهای علمی و دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: بازنگری فرآیندهای آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سال گذشته آغاز شده و برنامه داریم این فعالیت ها را بر بستر الکترونیکی اجرا کنیم.
وی افزود: برنامه داریم فرآیند ثبت نام، تسویه حساب، مرخصی تححصیلی و دیگر فرآیندهای آموزشی را به صورت الکترونیکی انجام دهیم.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: با الکترونیکی شدن فرآیندهای آموزشی دانشجویان فعالیت های آموزشی خود را با مشکلات کمتری دنبال می کنند.
دکتر سروش اظهار داشت: باتوجه به اینکه دانشجویان نخبه زیادی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند بنابراین طی 3 سال گذشته ارتباط دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بنیاد ملی نخبگان بیشتر شده است.