تازه های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1395/09/24

کتاب " مدل سازی فرکتال و چند فرکتال داده های ژئو شیمیایی" تالیف آقایان دکتر اردشیر هزارخانی و مهندس بشیر شکوه سلجوقی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. نیاز روز افزون به فلزاتی نظیر آهن، مس، سرب و روی از یک طرف و کاهش منابع سهل الوصول و سطحی این عناصر از طرف دیگر موجب شده است تا ذخایر عمیق تر این فلزات مورد توجه قرار گیرند. از آنجا که کشف این کانسارها روشهای پیچیده تر را می طلبد و به طور روز افزونی مشکل تر میگردد؛ یکی از روشهای جدید و متنوع در امر اکتشاف در چند دهه اخیر، تکنیک فرکتال/ چند فرکتال است. این کتاب نتیجه دو سال پژوهش در زمینه هندسه فرکتال و کاربرد آن در ژئو شیمی اکتشافی برای زمین شناسان و مهندسین معدن است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر