کسب رتبه اول اختراعات تاييد شده کانون پتنت

1395/09/21

بر اساس گزارش انتشار يافته از سوي کانون پتنت ايران، دانشگاه صنعتي اميرکبير در بازه زماني خرداد 94 تا مهر 95، با اختصاص5/37% از مجموع درخواست‌هاي تاييد شده کانون، براي ثبت اختراع در کشور آمريکا، در صدر دفاتر نمايندگي اين کانون قرار دارد.
لازم به ذکر است فعالیت های مربوط به ثبت اختراع توسط واحد مالکیت فکری ، دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صورت مي گیرد.
اين موفقيت را به دانش‌پژوهان و فرهيختگان گرامي تبريک مي‌گوييم.

منبع:
http://patentoffice.ir/index.php?ctrl=news&actn=news_view&id=56813&lang=1