تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1395/09/13

کتاب " تونلسازی جلد پنجم: ایمنی " تالیف آقای مهندس حسن مدنی با همکاری آقایان سید محمد حسینی دشتیخوانی و محمد لشکری توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. کتاب حاضر پنجمین جلد از سری کتب تونلسازی میباشدکه شامل سه بخش است. از آنجا که یکی از مهمترین مسایل ایمنی تونل ها، آتش سوزی است، لذا بخش اول کتاب به این امر اختصاص یافته است. بخش دوم به تشریح تجهیزات ایمنی و آتش نشانی اختصاص دارد و بخش سوم و پایانی کتاب بازرسی از تونل ها است هدف از این بخش انجام بازرسی های مداوم، تشخیص نکات ضعف تونل و ترمیم و رفع آن ها و جلوگیری از حوادث ناگوار است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر