تازه های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1395/09/6

کتاب "داربست نانو/ میکرو ساختاری در مهندسی بافت: با رویکرد رگزایی" تالیف خانم دکتر افرا حاجی زاده توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب ضمن بررسی و مرور عوامل مؤثر بر رگ زایی و روش های کنترل آن، رویکردهای مبتنی بر داربست با توجه ویژه به اثر خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و زیستی نانو/ میکرو مواد روی رگ زایی در طراحی و تولید بافت های کارآمد مهندسی شده توضیح داده می شوند.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر