تازه های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1395/09/1

کتاب " تحلیل نحوی خودکار متن فارسی " تالیف آقای دکتر محمد رضا رزازی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. با توجه به اینکه دانشمندان علوم رایانه سعی در ترجمه خودکار یک زبان طبیعی به زبان طبیعی دیگری را دارند و از طرف دیگر ساخت کامپایلری که قادر باشد یک زبان برنامه نویسی را به زبان ماشین ترجمه نماید مورد نظر محققان بوده است، به منظور بهره بردن از دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه توسعه کامپایلر برای زبان های برنامه نویسی در پردازش زبان طبیعی ، پروژه تحقیقاتی جهت تحلیل نحوی متن به زبان فارسی تعریف و اجرا گردید. کتاب حاضر نتیجه این تحقیق است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر