تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1396/12/19

کتاب "قابلیت اطمینان، خطا و فاکتورهای انسانی در صنعت برق" ترجمه آقایان دکتر میر‌مهدی سید اصفهانی و دکتر محمد‌رضا نباتچیان توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. هدف از ترجمه این کتاب، معرفی مفاهیم قابلیت اطمینان و خطای انسانی در نیروگاه‌های تولید برق می باشد. در این کتاب، ضمن ارائه مفاهیم مقدماتی در خصوص مدل‌های بررسی قابلیت اطمینان فرآیندها، به بررسی موشکافانه موضوع قابلیت اطمینان و خطای انسانی در نیروگاه¬های تولید برق پرداخته شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر