تقويم آموزشي كارشناسي (نیمسال اول) سال تحصيلي 1397-1396

نيمسال اول 97-96
ثبت نام یک شنبه و دو شنبه 19و 20 شهریور 96
شروع كلاسها شنبه 25 شهریور 96  
حذف و اضافه( هفته 1) سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 شهریور 96  
تصحيح اخطارها(هفته 3 ) سه شنبه و چهارشنبه 11 و 12 مهر 96 
حذف اضطراري( هفته 13 ) شنبه و يكشنبه 18و19 آذر 96  
ارزيابي( هفته 14 و15 و16 ) شنبه 25 آذر 96 الي جمعه 15 دی 96  
هفته پاياني كلاس ها(هفته 16 ) شنبه 9 دی 96 الی چهارشنبه 13   دی 96 
آزمون هاي پاياني(هفته 17 و18 )  شنبه 16 دی 96 الي پنجشنبه 28 دی 96  

تقويم آموزشي كارشناسي (نیمسال دوم) سال تحصيلي 1397-1396

نيمسال دوم 97-96
ثبت نام سه شنبه و چهارشنبه 10 و 11 بهمن 96
شروع كلاسها شنبه 14 بهمن 96  
حذف و اضافه( هفته 1) سه شنبه وچهارشنبه 17 و18 بهمن 96  
تصحيح اخطارها(هفته 3 ) یک شنبه و دوشنبه 29و30 بهمن 96 
حذف اضطراري( هفته 13 ) شنبه و يكشنبه 29 و30 اردیبهشت 97  
ارزيابي( هفته 14 و15 و16 ) شنبه 5 خرداد 97 الي جمعه 25 خرداد 97  
هفته پاياني كلاس ها(هفته 16 ) شنبه 19 خرداد 97 الی چهارشنبه 23 خرداد 97 
آزمون هاي پاياني(هفته 17 و18 )  دوشنبه 28 خرداد 97 الی چهارشنبه 13 تیر 97  

تقويم آموزشي دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصيلي 1397-1396

نيمسال اول 97-96
ثبت نام سه شنبه وچهارشنبه 21و 22 شهریور 96
شروع كلاسها شنبه 25 شهریور 96  
حذف و اضافه( هفته 2) یکشنبه و دوشنبه 2 و 3 مهر 96  
ارزيابي( هفته 14 و15 و16 ) شنبه 25 آذر 96 الي جمعه 15 دیماه 96 
*حذف اضطراري( هفته 15 ) تا روز چهارشنبه 6 دیماه 96  
برگزاری کلاسهای جبرانی(هفته 16 ) شنبه 9 دیماه 96 الی چهارشنبه 13 دیماه 96  
آزمونهاي پاياني(هفته 17 و18 ) شنبه 16 دیماه 96 الي پنجشنبه 28 دیماه 96 

*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید درخواست خود را براساس مقررات، حداکثر تا تاریخ 6 دیماه 96 به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند.

تقويم آموزشي دوره تحصیلات تکمیلی سال تحصيلي 1397-1396

نيمسال دوم 97-96
ثبت نام شنبه و یکشنبه 7 و 8 بهمن 96
شروع كلاسها شنبه 14 بهمن 96
حذف و اضافه(هفته 2 ) دوشنبه و سه شنبه 23 و 24 بهمن 96 
ارزيابي(هفته 14و15 و16 ) شنبه 5 خرداد 97 الي جمعه 25خرداد 97
*حذف اضطراري(هفته 15 ) تا روز چهارشنبه 16خرداد 97
برگزاری کلاسهای جبرانی (هفته 16 ) شنبه 19 خرداد 97 الی چهارشنبه 23 خرداد 97
آزمونهاي پاياني( هفته 17 و18 ) دوشنبه 28 خرداد 97 الي چهارشنبه 13 تیر 97

*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید درخواست خود را براساس مقررات، حداکثر تا تاریخ 16 خرداد 97 به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند.