تقويم آموزشي كارشناسي (نیمسال اول) سال تحصيلي 1396-1395

نيمسال اول 96-95
ثبت نام شنبه و یکشنبه 13و 14 شهریور 95
شروع كلاسها شنبه 20 شهریور 95  
حذف و اضافه( هفته 1) سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 شهریور 95  
تصحيح اخطارها(هفته 3 ) سه شنبه و چهارشنبه 6 و 7 مهر 95 
حذف اضطراري( هفته 13 ) شنبه و يكشنبه 13 و 4 آذر 95  
ارزيابي( هفته 14 و15 و16 ) شنبه 20 آذر 95 الي جمعه 10 دی 95  
هفته پاياني كلاس ها(هفته 16 ) شنبه 4 دی 95 الی چهارشنبه  8 دی 95 
آزمون هاي پاياني(هفته 17 و18 )  شنبه 11 دی 95 الي پنجشنبه 23 دی 95  

تقويم آموزشي كارشناسي (نیمسال دوم) سال تحصيلي 1396-1395

نيمسال دوم 96-95
ثثبت نام سه شنبه و چهارشنبه 5 و 6 بهمن 95
شروع كلاسها شنبه  9 بهمن 95  
حذف و اضافه( هفته 1) سه شنبه وچهارشنبه 12 و 13 بهمن 95  
تصحيح اخطارها(هفته 3 ) سه شنبه وچهارشنبه 26 و27 بهمن 95 
حذف اضطراري( هفته 13 ) شنبه و يكشنبه 23 و 24 اردیبهشت 96  
ارزيابي( هفته 14 و15 و16 ) شنبه 30 اردیبهشت 96 الي جمعه 19 خرداد 96  
هفته پاياني كلاس ها(هفته 16 ) شنبه 13 خرداد 96 الی چهارشنبه 17 خرداد 96 
آزمون هاي پاياني(هفته 17 و18 )  شنبه 20 خرداد 96 الي سه شنبه 13 تیر96  

تقويم آموزشي مقاطع تحصیلات تکمیلی سال تحصيلي 1396-1395

نيمسال اول 96-95
ثبت نام سه شنبه و چهارشنبه 16 و 17 شهریور 95
شروع كلاسها شنبه 20 شهریور 95  
حذف و اضافه( هفته 2) یک شنبه و دوشنبه 28 و 29 شهریور 95  
*حذف اضطراري( هفته 15 ) تا روز چهارشنبه  1 دیماه 95 
ارزيابي( هفته 14 و15 و16 ) شنبه 20 آذر 95 الي جمعه 10 دی 95  
هفته پایانی نیمسال (هفته 16 ) شنبه 4 دی 95 الی چهارشنبه 8 دی 95  
آزمونهاي پاياني(هفته 17 و18 ) شنبه 11 دی 95 الي پنجشنبه 23 دی 95 

*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید درخواست خود را براساس مقررات حداکثر تا تاریخ 1/10/95 به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند.

تقويم آموزشي مقاطع تحصیلات تکمیلی سال تحصيلي 1396-1395

نيمسال دوم 96-95
ثبت نام شنبه و یکشنبه 2 و 3 بهمن 95
شروع كلاسها شنبه 9 بهمن 95
حذف و اضافه(هفته 2 ) یکشنبه و دوشنبه 17 و 18 بهمن 95 
*حذف اضطراري(هفته 15 ) تا روز چهارشنبه  10 خرداد 96
ارزيابي(هفته 14و15 و16 ) شنبه 30 اردیبهشت96 الي جمعه 19 خرداد96
هفته پایانی نیمسال (هفته 16 ) شنبه 13خرداد96 الی چهارشنبه 17خرداد96
آزمونهاي پاياني شنبه 20 خرداد 96 الي سه شنبه 13 تیر96

*دانشجویان برای انجام حذف اضطراری باید درخواست خود را براساس مقررات حداکثر تا تاریخ 10/3/96 به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند.